Vår miljöpolicy

Miljöpolicy

Målsättning och syfte.

Vår målsättning är att hushålla med råvaror och energi på bästa möjliga sätt i vår verksamhet, samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning maximalt.

 

Lagar, författningar och krav.

Tebex följer och beaktar de allmänna hänsynsregler och riktlinjer som finns i Miljöbalken SFS 1998:808 samt Renhållningsförordningen SFS 1998:902. Vi följer även den lokala renhållningsförordning som finns i Norrtälje kommun.

 

Samarbetspartner.

Vi använder företaget Sita/Suez som är specialister inom återvinningslösningar och materialförsäljning. Tebex anlitar Sita/Suez för återvinning av wellpapp, kabelspill, koppar, plåt och metall.

Övrigt avfall sorterar vi själva och lämnar på kommunens återvinningsstation i Görla företagsby enligt deras regelverk.

Vid frågor kring vår miljöpolicy, kontakta Johan Kanestig på +46 (0)176-20 85 84 eller via mail till johan@tebex.se

 

Policy för miljö

Tebex skall alltid eftersträva att verksamheten förorsakar minsta möjliga negativa miljöpåverkan inom och utom företaget genom att:

· uppfylla alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen

· minimera alla typer av föroreningar som kan uppstå

· ha ett miljöledningssystem som fortlöpande utvärderas

· ge medarbetarna tillräcklig information och planerad utbildning

· ständigt arbeta för att förbättra logistik med tanke på miljö och ekonomi

· sträva efter att avfallet blir omhändertaget på ett så miljöriktigt och ekonomiskt sätt som möjligt

· ständigt förbättra verksamheten i riktning mot minskad negativ miljöpåverkan

facebook instagram twitter youtube